هرساعت ازشبانه روزمتعلق به کدام أئمه است؟

ساعات آخر شب، یک ساعت قبل از طلوع فجر توسّل به حضرت زهرا(علیها السلام): به جهت رحمت و مغفرت .

2- از طلوع فجر تا طلوع آفتاب، ساعت توسّل به جناب امیرالمؤمنین علی(علیه السلام): برای رفع ظلم، انتقام و دفع مکر.

3- از طلوع آفتاب ساعت توسّل به امام حسن(علیه السلام): برای رفع ظلم، انتقام و دفع مکر.

4- از ساعت سوّم، از تابش شعاع خورشید تا بلند شدن روز، مختص به امام حسین(علیه السلام): به جهت رحمت و مغفرت الهی.

5- ساعت بعدی، از بلند شدن روز است تا زوال آفتاب ، توسّل به امام سجّاد (علیه السلام) : ایمنی یافتن از شرّ سلطان جائر و شیطان و معزز بودن در نظر سلطان .

6- از اوّل زوال تا هشت رکعت نماز نافله ظهر ، توسّل به امام باقر (علیه السلام) : به جهت توفیق کسب علم و معرفت

7- از چهار رکعت مانده به نماز ظهر تا وقت نماز ظهر ، زمان توسّل به امام صادق ( علیه السلام ) : به جهت توفیق یافتن بر وظایف و عبادات و اداء سُنن و ترک محرّمات .

8- از ساعت هفتم و بعد از فارغ شدن از نماز ظهر تاچهار رکعت از نافله عصر ، زمان توسّل به امام موسی بن جعفر ( علیه السلام ) : برای شفای امراض وبیماری و دفع امراض باطنی و ظاهری .

9- ساعت هشتم از چهار رکعت نافله عصر است تا فراغ از نافله عصر ، توسّل به امام رضا ( علیه السلام ) : برای سلامتی در سفر - چه دریا و چه خشکی - و رسیدن به وطن و خلاصی از غم و اندوه و غربت.

10-از ساعت نهم بعد از فراغ از نماز عصر تا انقضای سه ربع ، زمان توسّل به امام جواد ( علیه السلام ) : برای یافتن گنج ، قناعت و رسیدن به نعمت های پی در پی و توانگری و بخشش .

11-ساعت دهم ، از ابتدای ربع آخر روز است تا یک ساعت به زردی آفتاب که زمان توسّل به امام علی النقی ( علیه السلام ) است : از برای استعانت بر اداء حقوق اخوات از مؤمنین و مؤمنات و رد مظالم .

12- قبل از زردی آفتاب زمان توسّل به امام حسن عسگری (علیه السلام) : از برای درست شدن کارهای دینی و دنیوی و غلط نشدن آن و مسرور بودن در همه اوقات.

13- از زردی آفتاب تا غروب زمان توسّل به امام عصر (عجل الله تعالی فرجه شریف) : به جهت پیروزی یافتن و ظفر بر اعداء در جنگ و ... و اداء قرض و روی نمودن فتوحات .

پی نوشت:

(منابع:منتهی الآمال-جلاء العیون-جنات الخلود)

( آرشیو )

اخبار هیئت