مراسم هفتگی 94/5/16

001
 

صوتی :

فایل پیدا نشد.
روضه/کربلایی سیدعلی مومنی/
فایل پیدا نشد.
زمینه/کربلایی سیدعلی مومنی/ای خانه دل بیت الحرمت
فایل پیدا نشد.
روضه/کربلایی سیدعلی مومنی/آنقدر بین دستهایت ایستادم
فایل پیدا نشد.

شور/کربلایی سیدعلی مومنی/ آقا افتاد زندگیم دست شما

فایل پیدا نشد.

واحد/کربلایی سیدعلی مومنی/ای شهید سرجدا یالیتنا کنا معک

فایل پیدا نشد.

واحد/کربلایی سیدعلی مومنی/آفتاب ای آفتاب سرفرو بر در افق دیگر نتاب

فایل پیدا نشد.

واحد/کربلایی سیدعلی مومنی/ته گودال تمام بدنش میسوزد

فایل پیدا نشد.

رجز/کربلایی سیدعلی مومنی/همراه زخم تنت گریه ام گرفت

فایل پیدا نشد.

شور/مداح میهمان /راهی که میره تا خدا بهش میگن کربلا

فایل پیدا نشد.

شور/کربلایی سیدعلی مومنی/گگودال چقدر شلوغه یا رب

 

                      


                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                               

                                

( آرشیو )

اخبار هیئت