مراسم هفتگی 94/6/20

64
 

صوتی :

فایل پیدا نشد.
روضه /کربلایی سیدعلی مومنی
فایل پیدا نشد.
رجز/کربلایی سیدعلی مومنی
فایل پیدا نشد.
واحد/کربلایی سیدعلی مومنی/کاش افتد به دلش خواهر خود رانبرد
فایل پیدا نشد.

واحد/کربلایی سیدعلی مومنی /کاروان تاجیل و کن

فایل پیدا نشد.

واحد/کربلایی سیدعلی مومنی/محرم شد که سرتا پا بسوزم

فایل پیدا نشد.

واحد/کربلایی محمود استاد باقر/تاخود محشر بپای پرچمت می ایستم

فایل پیدا نشد.

واحد/کربلایی محمود استاد باقر/دوباره باز بسرم زد زیارت

فایل پیدا نشد.

شور/کربلایی سیدعلی مومنی/جنون گرفتم زبون گرفتم من از رقیه نشون گرفتم

فایل پیدا نشد.

شور/کربلایی سیدعلی مومنی /همیشه تو روضهات برا منم یه جا بزار

فایل پیدا نشد.

ذکر/کربلایی سیدعلی مومنی و کربلایی محمود استاد باقر

فایل پیدا نشد.

شور/کربلایی سیدعلی مومنی / گودال چقدر شلوغه یارم

 

                      


                                                                                                                                                                                                                                                               

                                

( آرشیو )

اخبار هیئت